طرحی از ایران بانو (نوش)

در مقابل فروش کشور توسط آخوند به چین بیاستیم.
طرحی از ایران بانو (نوش)
از یاران ملی گرایان مردمگرا