طرحی از مریم سجادی

یکی از بزرگترین دروغگوهای زمان ما جواد ظریف است که در دروغ و تباهی روی همه را سفید کرده است

طرحی از مریم سجادی

از یاران ملی گرایان مردم گرا