اثری از گربه

علیرضا قوری زاده جارکش حکومت آخوندی در خارج کشور