ملی گرایان مردم گرا قفس ها را آماده گنید
برای آخوندها، مزدوران آخوندها، تجزیه طلبها و صادراتی های جمهوری اسلامی
طرحی از گربه
از یاران ملی گرایان مردم گرا

 قفس ها را آماده گنید