شعار ملی گرایان مردم گرا:
یک کشور،یک ملت، یک پرچم، یک زبان واحد

طرحی از گربه
از یاران ملی گرایان مردم گراشعار ملی گرایان مردم گرا