مجموعه نقاشی های انیمیشن اشتر و شیر اثری از گربه

این نقاشی ها بر اساس سرود استاد سیا ناساکتی طراحی شده است

اشتر و شیر اثری از گربه اشتر و شیر اثری از گربه اشتر و شیر اثری از گربه اشتر و شیر اثری از گربه اشتر و شیر اثری از گربه اشتر و شیر اثری از گربه اشتر و شیر اثری از گربه اشتر و شیر اثری از گربه اشتر و شیر اثری از گربه اشتر و شیر اثری از گربه اشتر و شیر اثری از گربه