کرونا و داستان بردگی انسان ها

کرونا و داستان بردگی انسان ها

از ابتدای آمدن کرونا گفتیم که چگونه دولت های با واکسن آمدند تا مردم را تحت سلطه در بیاورند. امروز حرف های ما اثبات شده است.
این نقاشی گربه عزیز مربوط به ابتدای ماجرا کرونا است.