‍تازه به دنیا امده استعید کشتار (قربان) تبریک ندارد
بره را بر روی پوست مادر گذاشته اند تا خشک شود
پستان مادر را نیز بریده اند و در کنار بره گذاشته اند تا حداقل یک وعده شیر مادرش را بخورد!
امروز را آمده ام که عید قربان را به تمام آزادی خواهان دنیا ، تسلیت بگویم
در یک دنیای خالی از ادیان ، باید روی چمن ها دراز میکشید و به صدای پرنده ها گوش میکرد
باید با سم های کوچکش زمین را میکند و به دنبال حلزون ها میگشت
حتی میتوانست خانه ای از برگ های خشکیده بسازد یا سرشار از خوشی به سوی درخت ها بدود
مرگ خیلی بزرگتر از این صورت های زیباست
مرگ خیلی بزرگتر از بزغاله ی کوچکی است که همه ی کودکی اش را در کنار ما ادم ها بزرگ شده و پشت درختان تنها تصویری از ترس و درد دارد
اما انگار تنها مرگ ، هدیه ی سم های کوچکی است که زندگی طلب میکرد
اما انگار تنها مرگ است که میداند ترس چیست و هر شب یکی از همبازیانت را به کشتارگاه بردن یعنی چه!
تنها مرگ است كه آنقدر دقيق و دوستانه ، مي‌داند زندگي در جهاني كه آدم‌هايش چشم‌ها را به روي هراس و تنهايي یک بزغاله وحشت زده بسته اند ، يعني چه
مرگ دوست خوبي است
آنقدر كه مي‌داند در جهاني خالي از قلب های زیبا ، در جهاني با فراموش‌كاري و بي‌تفاوتي آدم ها ، تنها دوست بي‌رياي موجود کوچکی است كه هر روز صبح چشم‌هايش را با ترس باز مي‌كرد
و یک شب مرگ مادرش را به چشم دیده بود
ببنيد چقدر آرام بر روی چمن ها ایستاده و ديگر نه مي‌ترسد و نه فرار مي‌كند
شاید خواب است
بگذاريم آرام بخوابد و آرام آرام زيرلب زمزمه كنيم :
ما میکشیم ، ما میدریم

🥇 Mellig.net