شمشیر شیر ایران به ماتحت شادی امین
کاریکاتوری از گربه
از یاران ملی گرایان مردم گرا

شمشیر شیر ایران به ماتحت شادی امین کاریکاتوری از گربه