این است نتیجه اعتماد به واکسن گلوبالیستی

نتیجه اعتماد به واکسن

کاریکاتور از گربه
از یاران ملی گرایان مردم گرا