تابوت کرونا هم پیچیده شد…حالا چگونه دیکتاتوری راه بیاندازیم؟

تابوت کرونا هم پیچیده شد

طرحی از گربه
از یاران ملی گرایان مردم گرا