اردوگاه کار اجباری آخوندها

صفحه اصلی/اردوگاه کار اجباری آخوندها

About اردوگاه کار اجباری آخوندها

اردوگاه کار اجباری و عقیم سازی اجباری ویژه آخوندها و بسیجی و سپاهی

این است نتیجه اعتماد به واکسن گلوبالیستی کاریکاتور از گربه

این است نتیجه اعتماد به واکسن گلوبالیستی کاریکاتور از [...]

جاستین ترودو نوکر آخوندها کاریکاتوری از نوش

جاستین ترودو نوکر عجوزه ملکه انگلیس برای جنایتکاران، اختلاس [...]

شمشیر شیر ایران به ماتحت شادی امین کاریکاتوری از گربه

شمشیر شیر ایران به ماتحت شادی امین کاریکاتوری از [...]