داستان و شعر

صفحه اصلی/داستان و شعر

دهکوره جهانی فصل دوم :قسمت پنجم (داستان کوتاه)

#دهکوره_جهانی #فصل_دوم #فرار_از_مهلکه #پارت_پنجم چنگهایش از چنگال گربه هم [...]

دهکوره جهانی فصل دوم :قسمت چهارم (داستان کوتاه)

#دهکوره_جهانی #فصل_دوم #فرار_از_مهلکه #پارت_چهارم جورج یازده ساله یک یونیفورم [...]

دهکوره جهانی فصل دوم :قسمت دوم (داستان کوتاه)

#دهکوره_جهانی #فصل_دوم #فرار_از_مهلکه #پارت_دوم اما انتظار توام با استرس [...]

دهکوره جهانی فصل دوم :قسمت یکم (داستان کوتاه)

#دهکوره_جهانی #فصل_دوم #فرار_از_مهلکه #پارت_یکم به این می اندیشیدم که [...]